org.pandora.avatar
Classes 
BasicAvatar
ImageAvatar